Kvalitetskriterier for Lierbarnehagen

KVALITETSKRITERIER FOR LIERBARNEHAGENE

 

En god kvalitet på tjenesten er viktig både for oss som yter den og for dere som skal motta den. I kommuneNorge er det fokus på ¨kvalitetssikre tjenestene, så også i Lier. Kvaliteten skisseres i kriterier som skal si noe tydelig om hva en kan forvente, men også for å skape inspirasjon til forberedelser. Alle barnehagene i Lier har gått sammen om å lage felles kriterier.

Lierbarnehagene har ulike eie- og driftsformer, derfor er det ulikheter på detaljer, men det vi har til felles er som følger:

 

Barnehagene i Lier bygger på demokratiske verdier

 

 • Medvirkning

 • Respekt og toleranse

 • Inkluderende fellesskap

 • Kulturelt mangfold

 • Likestilling

 

Barnehagen har rutiner for oppfølging av lovverket

 

 • Barnehageloven og Rammeplanen

 • Årsplan

 • Vedtekter

 

Barnehagen er en lærende organisasjon

 

 • Dokumentasjon, refleksjon og vurdering for planleggingsarbeidet

 

Barnehagen som læringsarena

 

 • Omsorg, lek og læring

 • Rammeplanens fagområder

 • Sosial kompetanse

 

Barnehagen har et helhetlig læringsløp

 

 • Samarbeidsrutiner for overgangen barnehage – skole

 • Barnehage og skole har en felles plan for språk og leseutvikling

 

6Barnehagene har rutiner

 

 • Samordnet opptak

 • Sosialpedagogiske tiltak og ressurser

 • Samarbeidsrutiner for overgang barnehage – skole

 • Barnehage og skole har en felles plan for språk og leseutvikling

 • Brukerundersøkelse

 

Barnehagene har disse fokusområdene i perioden 2018 – 2019

 

 • Lek som læringsarena

 • Språklig kompetanse

 • Glade barn i fysisk aktivitet

 • God pedagogisk ledelse

 

Brukermedvirkning

 

 • Barn har innflytelse på egen hverdag

 • Foresatte og ansatte samarbeider om barnets oppdragelse og læring

 

Tidlig innsats og samordnet hjelp

 

 • Foresatte informeres om rutiner for samarbeid med hjelpetjenester

 • Barn med nedsatt funksjonsevne får tilpasset tilbud. Les mer på lier.kommune.no

 • Familier skal oppleve et helhetlig og tverrfaglig samarbeid

 

Verktøy og metoder

 

 • Kartleggingsverktøy for språkutvikling

 • Veiledende krav til hva barn bør kunne før skolestart

7

Lover og føringer

 

Alle barnehager i Norge er styrt av lover, forskrifter og kommunale systemer som berører barnehagens innhold og drift. Her nevnes de viktigste.

 

Barnehageloven regulerer barnehagedriften i forhold til innhold, areal og pedagognorm (https://lovdata.no/)

 

«Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, solidaritet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene»

 

«Rammeplanen for barnehagen» er en forskrift til loven. Her står det beskrevet hva barnehagens innhold skal være.(http://www.udir.no/barenhage/rammeplan/)

 

Både Barnehageloven og Opplæringsloven sikrer at alle barn med nedsatt funksjonsevne får spesialpedagogisk opplæring. Vi i Lier har gode rutiner for tverrfaglig samarbeid med foreldre og statlige og kommunale hjelpetjenester, som sikrer tidlig og god hjelp.

 

Barnevernsloven ivaretar barns behov for god omsorg. Den har fokus på tiltak og hjelp, som er til barnets beste, på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dersom vi er bekymret for et barn, er vi pliktig til å melde fra om vår bekymring.

På spørsmål fra barnevernet er vi også pliktig til å svare.Tverrfaglig samarbeid

 

I Lier har vi en helhetlig plan for det tverrfaglige samarbeidet. Tidlig hjelp er god hjelp. Hjelp i denne sammenheng kan være alt fra enkle råd og veiledning til et langvarig og tett samarbeid mellom barnehage, foreldre og hjelpetjenesten. I Lier har vi også et spesialpedagogisk team som gir tjenester til barnehagene. Øvrige samarbeidspartnere kan være PPT, barnevernstjenesten, helsetjenesten, habiliteringstjenesten, fysioterapeut, BUP og barneavlastning.

 

I all tverrfaglig samarbeid er familien en sentral og aktiv samarbeidspartner. Vårt mål er raskt be om råd og veiledning for å gi barnet best mulig kår. Det er alltid en fordel å være tidlig ute!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.09 | 12:03

Vil på det varmeste anbefale denne barnehagen. Vi har en datter som går i bhg der. Bente og Marianne er to engasjerte damer, som genuint bryr seg om barna.

...
26.08 | 16:35

We love you guys!! both of you (Bente and Marianne) are such good people with so much positive energy. My daughter enjoys herself and feels safe with you.

...
20.01 | 09:54

Beklager, men jeg ser at siden som heter "Kontakt oss" ligger innunder Gjestebok. Der er både e-post og telefonnr. Jeg skal endre dette med en gang

...
14.12 | 23:43

Hei, hvor finner jeg mail adressen og telefon nummeret deres her? Mvh Kjell

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE